Używamy plików cookies m.in. w celach: świadczenia usług, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Zamknij

Wydawcy

NEWSLETTER

9788361587361 Zobacz większe

Ekonomia i kultura

David Throsby

978-83-61587-36-1

Nowy

NARODOWE CENTRUM KULTURY

3 egz.

„Eko­no­mia i kul­tu­ra” jest pod­ręcz­ni­kiem aka­de­mic­kim z za­kre­su eko­no­mi­ki kul­tu­ry. David Thros­by w jasny i przy­stęp­ny spo­sób przed­sta­wia w nim za­ło­że­nia, pod­sta­wo­we twier­dze­nia i kie­run­ki pro­wa­dze­nia badań w ob­sza­rze tej sub­dy­scy­pli­ny.

Więcej szczegółów

22,40 zł

32,00 zł

-30%

Ostatnie egzemplarze!

Autor David Throsby
Ilość stron 184 str.
Format 175 x 250 mm
Wydawca NARODOWE CENTRUM KULTURY

„Eko­no­mia i kul­tu­ra” jest pod­ręcz­ni­kiem aka­de­mic­kim z za­kre­su eko­no­mi­ki kul­tu­ry. David Thros­by w jasny i przy­stęp­ny spo­sób przed­sta­wia w nim za­ło­że­nia, pod­sta­wo­we twier­dze­nia i kie­run­ki pro­wa­dze­nia badań w ob­sza­rze tej sub­dy­scy­pli­ny. W pierw­szym roz­dzia­le roz­wa­ża de­fi­ni­cje eko­no­mii i kul­tu­ry. Na­stęp­nie przy­bli­ża czy­tel­ni­ko­wi po­ję­cia war­to­ści, ka­pi­ta­łu kul­tu­ro­we­go, dzie­dzic­twa kul­tu­ro­we­go, kre­atyw­no­ści, prze­my­słów kul­tu­ry, po­li­ty­ki kul­tu­ral­nej. Po­ru­sza­ne za­gad­nie­nia ilu­stru­je przy­kła­da­mi. Autor nie ogra­ni­cza się do wy­ja­śnie­nia zna­cze­nia pojęć, ale także wska­zu­je na ich spe­cy­fi­kę, umiej­sco­wie­nie w dys­kur­sie na­uko­wym i spo­sób ro­zu­mie­nia przez po­li­ty­ków. Czy­ta­jąc książ­kę Thros­by’ego od­no­si się wra­że­nie, że pisał ją czło­wiek, który rów­nie do­brze zna teo­rię jak prak­ty­kę pro­wa­dze­nia po­li­ty­ki kul­tu­ral­nej.

 od Wydawcy

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

Ekonomia i kultura

Ekonomia i kultura

„Eko­no­mia i kul­tu­ra” jest pod­ręcz­ni­kiem aka­de­mic­kim z za­kre­su eko­no­mi­ki kul­tu­ry. David Thros­by w jasny i przy­stęp­ny spo­sób przed­sta­wia w nim za­ło­że­nia, pod­sta­wo­we twier­dze­nia i kie­run­ki pro­wa­dze­nia badań w ob­sza­rze tej sub­dy­scy­pli­ny.

Napisz opinię

Produkty z tej samej kategorii